Maj 2014

By 1 maja 201417 grudnia, 2021SPP Nadzieja

 

Spacery

Mi­mo słoń­ca, desz­czu, chło­du uda­ło się i je­ste­śmy już po 3 spa­ce­rach dia­gno­stycz­nych. Ra­zem z le­gio­now­ski­mi se­nio­ra­mi spa­ce­ro­wa­li­śmy uli­ca­mi Le­gio­no­wa, we­dług sta­ran­nie za­pla­no­wa­nych tras. Spraw­dzi­li­śmy „na­ocz­nie” i „na­no­żnie” do­sto­so­wa­nie prze­strze­ni miej­skiej do po­trzeb osób star­szych. Uczest­ni­cy spa­ce­rów na bie­żą­co zgła­sza­li uwa­gi na te­mat na­po­tka­nych po dro­dze prze­szkód i utrud­nień.

Za­pra­sza­my do obej­rze­nia fo­to­re­la­cji (Sto­wa­rzy­sze­nie Po­mo­cy Po­trze­bu­ją­cym „Na­dzie­ja”/Ga­le­ria – 2014 – Maj).