Projekty (styczeń 2015)

By 1 stycznia 2015Projekty
Lp. nr umowy nazwa projektu od kogo data podpisania okres realizacji
1 WZiS.526.2.1.2015 Aktywizacja seniorów
poprzez prowadzenie działań
edukacyjnych skierowanych
szczególnie na rzecz uczestników
uniwersytetów „Trzeciego Wieku”
Urząd Miasta
Legionowo
2.02.2015 r. od 2.02.2015 r.
do 30.11.2015 r.
2 WZiS 526.2.2.2015 Działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym, będących mieszkańcami
miasta Legionowo – integracja środowiska
seniorów poprzez zorganizowanie
Legionowskich Senioraliów
Urząd Miasta
Legionowo
2.02.2015 r. od 2.02.2015 r.
do 30.11.2015 r.
3 11/D/ES/2015 Aktywizacja środowiska seniorów
– mieszkańców Nowego Dworu
Mazowieckiego poprzez organizowanie
cyklicznych imprez.
Gmina Nowy
Dwór Mazowiecki
9.02.2015 r. od 9.02.2015 r.
do 30.06.2015 r.
4 24/u/2015 Wspieranie aktywności seniorów
poprzez prowadzenie działalności kulturalnej,
edukacyjnej oraz integracyjnej
w filii Legionowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Nasielsku
Gmina Nasielsk 2.03.2015 r. od 2.03.2015 r.
do 30.05.2015 r.
5 Al.526.18.2015 Podnoszenie sprawności fizycznej
seniorów poprzez organizację comiesięcznych
wyjazdów na baseny termalne do Mszczonowa
Urząd Miasta
Legionowo
6.05.2015 r. od 4.05.2015 r.
do 31.12.2015 r.
6 Al.526.17.2015 Podnoszenie sprawności fizycznej
seniorów poprzez organizację ćwiczeń
rehabilitacji ruchowej
Urząd Miasta
Legionowo
6.05.2015 r. od 4.05.2015 r.
do 31.12.2015 r.
7 Al.526.16.2015 Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej Brydż sportowy
Trening pamięci logicznego myślenia
Urząd Miasta
Legionowo
6.05.2015 r. od 4.05.2015 r.
do 31.12.2015 r.