Projekty (wrzesień 2015)

By 1 września 2015Projekty

Potyczki Wokalne Seniorów

W pią­tek w sa­li wi­do­wi­sko­wej ra­tu­sza od­by­ły się pierw­sze Po­tycz­ki Wo­kal­ne Se­nio­rów. By­ły one jed­no­cze­śnie ostat­nią im­pre­zą „Se­nio­ra­liów”, zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Le­gio­now­ski Uni­wer­sy­tet Trze­cie­go Wie­ku i Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Le­gio­no­wie.

– Na­szym ce­lem by­ło to, aby se­nio­rzy się po­zna­li. Cho­dzi­ło o to, że­by przy­je­cha­li, spo­tka­li się, no i po­śpie­wa­li – mó­wi Ro­man Bi­skup­ski, dy­rek­tor LUTW w Le­gio­no­wie. I to się chy­ba uda­ło, bo na we­zwa­nie or­ga­ni­za­to­rów od­po­wie­dzia­ły prak­tycz­nie wszyst­kie se­nior­skie ze­spo­ły wo­kal­ne dzia­ła­ją­ce na te­re­nie po­wia­tu. – To jest bar­dzo faj­ny po­mysł. Mo­że­my zo­ba­czyć, ja­ki po­ziom pre­zen­tu­ją in­ne gru­py z na­sze­go te­re­nu, i jak du­żo jest przed na­mi pra­cy, aby być lep­szy­mi od nich – śmie­je się Da­nu­ta Paw­lu­czuk z ze­spo­łu Bel Can­to dzia­ła­ją­ce­go przy Le­gio­now­skim Uni­wer­sy­te­cie Trze­cie­go Wie­ku.

W po­tycz­kach wy­star­to­wa­ły wo­ka­list­ki z ze­spo­łu Gra­cje, dzia­ła­ją­ce­go przy Uni­wer­sy­te­cie Trze­cie­go Wie­ku w Ja­błon­nie, chór Mło­dzież 50+ ze sta­ni­sła­wow­skiej fi­lii Gmin­ne­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Nie­po­rę­cie, chór se­nio­ra dzia­ła­ją­cy przy Sto­wa­rzy­sze­niu „Ak­tyw­ni dla Łajsk”, ze­spół Bel Can­to z Le­gio­now­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku oraz chór Erin dzia­ła­ją­cy przy le­gio­now­skim Związ­ku Eme­ry­tów Ren­ci­stów i In­wa­li­dów. Oprócz ze­spo­łów wy­stę­po­wa­li ta­kże so­li­ści. Na pierw­szych Po­tycz­kach Wo­kal­nych Se­nio­rów za­pre­zen­to­wa­ło się w su­mie po­nad stu wy­ko­naw­ców. – Z sa­tys­fak­cją wi­dzę na ich twa­rzach uśmiech, ale też i tre­mę. Wi­dać, że strasz­nie to prze­ży­wa­ją i chcą wy­paść jak naj­le­piej. I o to głów­nie cho­dzi, że­by się ode­rwać od tej sza­rej rze­czy­wi­sto­ści, któ­ra nas ota­cza, i po­ka­zać swo­je umie­jęt­no­ści – mó­wi Ro­man Bi­skup­ski.

Wy­ko­naw­cy jed­nak na­wet przez chwi­lę nie za­po­mnie­li o tym, że po­tycz­ki wo­kal­ne to jed­nak kon­kurs. A w związ­ku z tym, cza­sem trud­no by­ło ukryć zde­ner­wo­wa­nie. Ner­wy pu­ści­ły w mo­men­cie, gdy do­szło do wy­bo­ru ko­lej­no­ści wy­stę­pów. Być mo­że nikt nie chciał, aby kon­ku­ren­ci zbyt wcze­śnie po­zna­li ich mo­żli­wo­ści wo­kal­ne…

Ju­ry w skła­dzie: Da­nu­ta Ba­ra­now­ska, An­na Dur­ka – Ku­pi­siak i An­drzej Pi­sa­rzew­ski, przy­zna­ło dwa rów­no­rzęd­ne wy­ró­żnie­nia – dla gru­py Gra­cje z Ja­błon­ny i dla Igo­ra Jasz­czu­ka z ze­spo­łu Mło­dzież 50+, oraz dwie rów­no­rzęd­ne pierw­sze na­gro­dy – dla ze­spo­łu Bel Can­to z Le­gio­now­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku i Mło­dzie­ży 50+ ze Sta­ni­sła­wo­wa Dru­gie­go. Spon­so­ra­mi na­gród dla zwy­cięz­ców by­li le­gio­now­ski sta­ro­sta, pre­zy­dent Le­gio­no­wa i Miej­ski Ośro­dek kul­tu­ry.