Skład Legionowskiej Rady Seniorów

Uchwała nr IV/30/2015
Rady Miasta Legionowo

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie

Na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) oraz § 3 ust. 1 i 7 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIV/611/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 6266) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W skład Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie powołuje się następujące osoby:

  1. Ewa Milner-Kochańska – przedstawiciel Prezydenta Miasta Legionowo.
  2. Anna Brzezińska – przedstawiciel Prezydenta Miasta Legionowo.
  3. Tadeusz Szulc – przedstawiciel Rady Miasta Legionowo.
  4. Danuta Ulkie – przedstawiciel Rady Miasta Legionowo.
  5. Roman Biskupski – przedstawiciel organizacji pozarządowej.
  6. Krystyna Drążewska – przedstawiciel organizacji pozarządowej.
  7. Wiesław Jakubczak – przedstawiciel organizacji pozarządowej.
  8. Mieczysław Kolasiński – przedstawiciel organizacji pozarządowej.
  9. Hanna Przymusińska – przedstawiciel organizacji pozarządowej.
  10. Dorota Łukasik – przedstawiciel organizacji pozarządowej.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Klejment


1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072