Nasze działania można podsumować w krótkim zdaniu: działamy na rzecz ludzi.

Celem Stowarzyszenia jest:
– pomoc seniorom i osobom starszym,
– realizowanie szkoleń,
– promowanie ideału solidaryzmu społecznego i niesienie wielostronnej pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub których dotknęło zjawisko wykluczenia społecznego, w szczególności z powodu:

  1. a) ubóstwa,
  2. b) sieroctwa,
  3. c) bezdomności,
  4. d) trudnych warunków macierzyństwa lub wielodzietności,
  5. e) bezrobocia,
  6. f) niepełnosprawności,
  7. g) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
  8. h) alkoholizmu lub narkomanii,
  9. i) trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
  10. j) klęski żywiołowej lub ekologicznej.