Statut Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”

By 18 lutego 201723 stycznia, 2021Aktualności

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Tworzy się Stowarzyszenie pod nazwą: Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”, zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 855, ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 234 poz. 1536, ze zm.) oraz o niniejszy Statut.
 3. Stowarzyszenie podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony.

§ 2

 1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”.
 2. Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki, medale, wyróżnienia i nagrody oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Stowarzyszenie może posługiwać się znakiem graficznym, którego wzór ustali Zebranie.
 4. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej o brzmieniu: Stowarzyszenie „Nadzieja”.

§ 3

 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Siedzibą Stowarzyszenie jest miasto Legionowo.

§ 4

 1. Na zasadach zgodnych z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, Stowarzyszenie ma prawo powoływania jednostek organizacyjnych służących realizacji celów Stowarzyszenia takich jak: biura, przedstawicielstwa, komisje, fundusze i zakłady oraz przedszkola, szkoły, ośrodki szkoleniowe i kluby środowiskowe w ramach obowiązujących dla tych jednostek przepisów prawnych.
 2. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może współdziałać z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz współtworzyć i przystępować do innych struktur organizacyjnych.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 5

  1. Celami Stowarzyszenia są:
   • promowanie ideału solidaryzmu społecznego i niesienie wielostronnej pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub których dotknęło zjawisko wykluczenia społecznego, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, trudnych warunków macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej;
   • prowadzenie wszechstronnej działalności edukacyjnej, oświatowej wychowawczej i kulturalnej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
   • propagowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy z Polonią oraz z Polakami z zagranicy min. w zakresie oświaty, nauki, kultury, gospodarki, turystyki i sportu;
   • Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
    • pomoc bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia oraz w zdobywaniu nowych, przydatnych kwalifikacji;
    • ochrony i promocji zdrowia,
    • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
    • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
    • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
    • pomoc dzieciom i młodzieży z najuboższych rodzin w zakupie odzieży i podręczników oraz fundowanie obiadów i wypoczynku wakacyjnego;
    • pomoc dzieciom i młodzieży wykazujących problemy pedagogiczne,
    • pomoc bezdomnym i bezrobotnym przez zapewnienie żywności, w tym w formie posiłków,
    • organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia, w tym miejsc dziennego pobytu i noclegowni;
    • podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym;
    • prowadzenie społecznego biura pośrednictwa pracy w oparciu o obowiązujące przepisy;
    • organizowanie szkoleń zawodowych i doskonalenia kadr;
    • pomoc finansową i rzeczową innym organizacjom, instytucjom i osobom fizycznym;
    • prowadzenie biura poradnictwa pedagogicznego;
    • współpracę z instytucjami i osobami fizycznymi w związku z uczestniczeniem w działalności na rzecz pomocy potrzebującym;
    • organizowanie punktów prowadzenia zajęć służących rehabilitacji zdrowotnej w tym medycyny naturalnej;
    • organizowanie świetlic integracyjnych i opiekuńczych oraz klubów środowiskowych;
    • organizowanie okresowych spotkań z pracownikami służby zdrowia i opieki społecznej, w ramach profilaktyki zdrowotnej;
    • organizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska;
    • publikowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych związanych z działalnością Stowarzyszenia, w formie ulotek, broszur, gazet, książek i nagrań a także poprzez sieć internetową;
    • współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego dla realizacji celów Stowarzyszenia oraz zgłaszanie tym jednostkom inicjatyw związanych z celami Stowarzyszenia;
    • organizowanie imprez okazjonalnych;
    • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,
    • promocja i organizacja wolontariatu;
    • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
    • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
    • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
    • opieka nad pomnikami, cmentarzami oraz innymi obiektami kultury i miejscami pamięci narodowej;
    • organizowanie i prowadzenie szkół oraz przedszkoli;
    • organizowanie i prowadzenie, wydzielonych z uczelni wyższych ośrodków dydaktycznych, szkoleniowych oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
    • organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i seniorów;
    • nawiązywanie i prowadzenie współpracy z zagranicznymi instytucjami w szczególności polonijnymi i polskimi z zagranicy;
    • organizowanie i realizowanie projektów edukacyjnych w tym: wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, szkolenie liderów, aktywizacja zawodowa i inne.
  2. Stowarzyszenie może organizować i prowadzić w kraju i za granicą szkoły oraz inne ośrodki stałej działalności oświatowej, kulturalnej, naukowej, turystycznej, a także promocji gospodarczej.
  3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
Działalność odpłatna pożytku publicznego:
   • pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin o osób (PKD 88.99.Z)
   • ochrona i promocja zdrowia (PKD 86.90.E)
   • działania na rzecz osób niepełnosprawnych (PKD 88.99.Z)
   • promocja i organizacja wolontariatu (PKD 88.99.Z)
   • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy (PKD 88.99.Z)
   • promocja nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty (PKD 85.59.B)
   • upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku (PKD 93.29.Z)
   • kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
   • działalność turystyczna, pozostała (PKD 93.29.Z)
   • działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.29.Z)
   • redagowanie i wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, informatorów, plakatów i ulotek (PKD 85.59.B)
   • działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 94.99.Z)
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
  • pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin o osób (PKD 88.99.Z)
  • ochrona i promocja zdrowia (PKD 86.90.E)
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych (PKD 88.99.Z)
  • promocja i organizacja wolontariatu (PKD 88.99.Z)
  • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy (PKD 88.99.Z)
  • promocja nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty (PKD 85.59.B)
  • upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku (PKD 93.29.Z)
  • kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
  • działalność turystyczna, pozostała (PKD 93.29.Z)
  • działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.29.Z)
  • redagowanie i wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, informatorów, plakatów i ulotek (PKD 85.59.B)
  • działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 94.99.Z)
  • działalność charytatywna (PKD 94.99.Z)

§ 6

 1. Stowarzyszenie prowadzi działania w oparciu o roczny, ramowy program działań, zwany dalej Programem.
 2. Zarząd Stowarzyszenia przygotowuje – w oparciu o wnioski członków i ocenę okoliczności istotnych dla realizacji celów Stowarzyszenia – projekt Programu i przedkłada je Zebraniu, w terminie do 30 stycznia każdego roku.
 3. Zebranie przyjmuje Program w formie uchwały.
 4. W razie potrzeby Program może być zmieniony uchwałą Zebrania podjętą na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 7

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy jego członków, wspieranej pomocą wolontariuszy.
 2. Stowarzyszenie do realizacji celów Stowarzyszenia może zatrudniać osoby fizyczne i prawne. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych, w tym określenie warunków pracy i płacy, wykonuje Prezes.
 3. Osobom wchodzącym w skład statutowych organów Stowarzyszenia, przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

Rozdział III
Członkowie

§ 8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:
  • osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, jako członkowie zwyczajni,
  • osoby prawne, jako członkowie wspierający,
  • osoby fizyczne, jako członkowie honorowi,
  • osoby fizyczne małoletnie w wieku od 16 do 18 lat, mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z zachowaniem uprawnień wynikających z art.3 pkt.2.Ustawy z dnia 7.04.1989 r. prawo o stowarzyszeniach – jako członkowie zwyczajni.
 2. Statut Stowarzyszenia obowiązuje wszystkich jego członków.
 3. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązki określone niniejszym Statutem, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących członków wspierających i honorowych.
 4. Członkowie zwyczajni i honorowi mogą działać wyłącznie osobiście.
 5. Członkowie wspierający działają poprzez swoje organy lub przez pełnomocników.
 6. Zarząd prowadzi ewidencję członków oraz przyjmuje składki członkowskie i opłaty wpisowe.
 7. Założyciele Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o rejestracji Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Warunkiem przyjęcia członka zwyczajnego do Stowarzyszenia jest:
  • akceptacja celów statutowych Stowarzyszenia;
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych, nie dotyczy to osób małoletnich;
  • złożenie deklaracji członkowskiej.
 2. Treść deklaracji członkowskiej obejmuje datę sporządzenia, imię i nazwisko kandydata, jego adres zamieszkania, numer PESEL, oświadczenie o akceptacji celów statutowych Stowarzyszenia, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych, zobowiązanie do przestrzegania Statutu, a także podpis kandydata.
 3. O przyjęciu do Stowarzyszenia rozstrzyga Zarząd w drodze uchwały, po złożeniu przez kandydata deklaracji członkowskiej i wniesieniu przez niego opłaty wpisowej.
 4. W razie nie przyjęcia do Stowarzyszenia, opłata wpisowa jest niezwłocznie zwracana.

§ 10

 1. Utrata członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
  • wystąpienia ze Stowarzyszenia, poprzez pisemne oświadczenie złożone Zarządowi;
  • wykluczenia ze Stowarzyszenia;
  • skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub pełni praw publicznych
  • śmierci członka.
 2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić z powodu:
  • rażącego naruszenia Statutu, uchwał lub innych aktów organizacyjnych ustanowionych dla Stowarzyszenia;
  • braku działań dla realizacji celów Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę;
  • zalegania z opłatą składki członkowskiej przez 6 miesięcy.
 3. Uchwałę w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Odpis uchwały o wykluczenie, zawierający pouczenie o trybie odwołania od uchwały, doręcza się wykluczonemu członkowi.
 4. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje – w ciągu 14 dni od jej doręczenia odwołanie do Zebrania, które na najbliższym posiedzeniu rozstrzyga w przedmiocie odwołania. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. Do czasu rozstrzygnięcia w przedmiocie odwołania, odwołujący zostaje zawieszony w prawach członka.
 5. Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia może wnosić o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia wykluczenia.

§ 11

 1. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
  • czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia;
  • uczestnictwa w posiedzeniach władz Stowarzyszenia;
  • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
  • korzystania – w uzasadnionych przypadkach – z pomocy Stowarzyszenia;
  • zgłaszania władzom Stowarzyszenia inicjatyw w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
  • dostępu, w siedzibie Stowarzyszenia, do protokołów z posiedzeń Zarządu i Zebrania, oraz innych dokumentów Stowarzyszenia;
  • uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
  • aktywnie współdziałać przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia;
  • przestrzegać Statutu oraz innych ustanowionych dla Stowarzyszenia aktów organizacyjnych i podjętych uchwał;
  • terminowo opłacać miesięczne składki członkowskie, najpóźniej do 20 dnia każdego miesiąca;
  • dbać o mienie Stowarzyszenia;
  • godnie reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz i zachować koleżeńską postawę.

§ 12

 1. Warunkiem uzyskania członkostwa wspierającego jest przedłożenie deklaracji działań na rzecz Stowarzyszenia dla realizacji jego celów, obejmującej zasady i plan tych działań oraz uiszczenie zadeklarowanej opłaty wpisowej, nie niższej od opłaty należnej od członków zwyczajnych.
 2. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia członka wspierającego, a w razie odmowy przyjęcia niezwłocznie zwraca opłatę wpisową.
 3. Deklaracja jest podstawą obowiązków członka wspierającego względem Stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający może uczestniczyć z głosem doradczym w obradach władz Stowarzyszenia, poprzez swojego przedstawiciela lub pełnomocnika.
 5. Członek wspierający może być wykluczony ze Stowarzyszenia w przypadkach, o których mowa w § 10 ust.2, a w szczególności w razie sprzeniewierzenia się jego zobowiązaniom wynikającym ze złożonej deklaracji.

§ 13

 1. Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego jest posiadanie istotnych Zasług w pracy dla Stowarzyszenia lub społeczności lokalnej, w zakresie odpowiadającym celom Stowarzyszenia.
 2. Honorowe członkostwo nadaje Zebranie na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, a ponadto może prezentować swe zapatrywania w każdym czasie w trakcie obrad władz Stowarzyszenia.
 4. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek.

§ 14

Członkowie wspierający i honorowi nie mogą wchodzić w skład władz Stowarzyszenia

Rozdział IV
Władze
A) Postanowienia ogólne

§ 15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków, zwane w Statucie Zebraniem,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna są organami wybieralnymi i mają charakter kadencyjny.
 3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata i wygasa z chwilą przyjęcia przez Zebranie końcowych sprawozdań z ich działalności i wybrania nowych władz.
 4. Po upływie kadencji, do czasu przyjęcia przez Zebranie końcowych sprawozdań z działalności, odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej i wybrania nowego tych władz, organy te mogą wykonywać wyłącznie czynności zachowawcze.
 5. Zarząd zwołuje Zebranie celem dokonania we właściwym czasie wyboru Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nowej kadencji.
 6. Do obsługi organizacyjnej władz Stowarzyszenia może być powołane Biuro Zarządu.

§ 16

 1. Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna podejmują rozstrzygnięcia w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Zebranie może uchwalić przeprowadzenie głosowania tajnego.
 2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
 3. Władze Stowarzyszenia mogą ustanowić dla siebie regulaminy organizacji pracy.

B) Walne Zebranie Członków

§ 17

 1. Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W skład Zebrania wchodzą wszyscy członkowie.
 3. Zebranie otwiera Prezes, który przyjmuje propozycje osobowe i przeprowadza wybór Prezydium Zebrania. W skład Prezydium Zebrania nie mogą wchodzić członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 4. Zebranie dokonuje wyboru Prezydium Zebrania w drodze uchwały.
 5. W skład Prezydium Zebrania wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
 6. Z chwilą ukonstytuowania się, Prezydium obejmuje prowadzenie obrad Zebrania. Obradami Zebrania kieruje Przewodniczący.
 7. Zebranie uchwala porządek obrad.

§ 18

 1. Pierwsze Zebranie zwoływane jest przez członków Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia, na dzień przypadający nie później niż w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o rejestracji Stowarzyszenia.
 2. Prezydium pierwszego Zebrania tworzą członkowie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia, a obradami tymi kieruje najstarszy wiekiem członek Komitetu.
 3. Porządek obrad pierwszego Zebrania obejmuje wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, określenie wysokości kwoty, o której mowa w § 21 ust.1 pkt.8 Statutu i ustalenie wysokości składki członkowskiej, a także inne sprawy.

§ 19

 1. Zebranie może mieć charakter zwykły lub nadzwyczajny.
 2. Zebranie zwykłe zwoływane jest przez Prezesa w razie okoliczności uzasadnionych prawidłowym działaniem Stowarzyszenia nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 3. W przypadku nie zebrania się w wyznaczonym terminie przynajmniej połowy członków Prezes zwołuje Zebranie ponownie tym samym dniu pół (0,5) godziny później.
 4. Na Zebraniu zwołanym w drugim terminie uchwały mogą zapadać w obecności mniejszej niż połowa ogólnej liczby członków.
 5. Nadzwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd, na podstawie:
  • uchwały Zarządu, obejmującej propozycję terminu odbycia Zebrania, porządku jego obrad oraz uzasadnienia;
  • wniosku Komisji Rewizyjnej, obejmującej propozycję terminu odbycia Zebrania, porządku jego obrad oraz uzasadnienia;
  • pisemnego wniosku co najmniej 1 liczby członków Stowarzyszenia obejmującego propozycje terminu odbycia Zebrania i porządku jego obrad oraz uzasadnienia, przedłożonego Zarządowi.
 6. Zarząd zawiadamia członków o miejscu i terminie obrad Nadzwyczajnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.
 7. Zawiadomienie, o którym mowa w ust.6. musi zawierać także porządek obrad proponowany przez Zarząd.

§ 20

 1. Zwołania Zebrania dokonuje Zarząd przez pisemne lub elektroniczne (albo w inny pewny sposób) powiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Zebrania oraz o propozycjach porządku jego obrad.
 2. Powiadomienie powinno być dokonane najpóźniej na 14 dni przed dniem odbycia Zebrania.

§ 21

 1. Do kompetencji Zebrania, obok innych spraw zastrzeżonych do jego kompetencji w Statucie, należy w szczególności:
  • podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu;
  • określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia dla realizacji jego celów;
  • rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych oraz kończących kadencje sprawozdań organów Stowarzyszenia;
  • wybór członków władz Stowarzyszenia oraz ich odwoływanie przed upływem kadencji;
  • przyjmowanie rocznego Programu pracy Stowarzyszenia oraz wprowadzanie do niego zmian;
  • zatwierdzanie rocznych bilansów i sprawozdań finansowych;
  • zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności jednostek Stowarzyszenia;
  • ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, oraz dokonywanie ich zmian;
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia;
  • zatwierdzanie wzorów legitymacji członkowskiej, odznak i medali;
  • przyznawanie honorowego członkostwa oraz odznak, medali i innych wyróżnień;
  • podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia;
  • określanie wysokości kwot zaciągania zobowiązań finansowych przez Zarząd, które nie wymagają każdorazowych uchwał Zebrania;
  • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń, spółek, spółdzielni lub innych jednostek organizacyjnych albo podjęcia współpracy lub połączenia z nimi, oraz upoważnia Zarząd do podpisania stosownych dokumentów akcesyjnych lub dotyczących współpracy;
  • odwołanie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;
  • udzielanie absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia.
 2. Do podjęcia uchwal w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt. od l2) do 15) wymagana jest większość 2/3 głosów członków Zebrania.
 3. Odwołanie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej jest skuteczne wyłącznie z jednoczesnym powołaniem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na okres kadencji w składzie określonym w Statucie.
 4. Odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej jest skuteczne wyłącznie z jednoczesnym wyborem nowego członka na zwolnione miejsce.
 5. Zebranie rozstrzyga we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 6. Każdy członek zwyczajny ma prawo do jednego głosu.
 7. Zebranie może powoływać doraźne lub stałe komisje problemowe oraz określać cele i sposób ich działania.
 8. Powoływania i odwoływania członków władz Stowarzyszenia oraz wszelkie inne sprawy personalne są rozpatrywane w trybie głosowania tajnego. Nie dotyczy to odwołań wynikających ze złożenia przez członków władz rezygnacji z pełnionej funkcji.

C) Zarząd

§ 22

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd jest organem wykonawczym i kierowniczym Stowarzyszenia.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym jednym z członków jest Prezes. W sprawach finansowych oświadczenie woli w imieniu Zarządu składają łącznie Prezes oraz Skarbnik.
 4. Zarząd składa się z:
  • Prezesa jako Przewodniczącego;
  • Sekretarza;
  • Skarbnika;
  • Członka Zarządu.
 5. Każdy członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji. W takim razie Prezes niezwłocznie zwołuje Zebranie celem uzupełnienia składu Zarządu.
 6. Zarząd konstytuuje się w głosowaniu jawnym niezwłocznie po jego wyborze.
 7. W razie potrzeby zatrudnienia Prezesa stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim dwóch członków Zarządu.

§ 23

 1. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja celów Stowarzyszenia wynikających ze Statutu oraz rocznych programów działania i uchwał Zebrania.
 2. Do zadań Zarządu, obok innych spraw zastrzeżonych do jego kompetencji w Statucie, należy w szczególności:
  • koordynacja pracy Stowarzyszenia i wszystkich jednostek Stowarzyszenia;
  • prowadzenie spraw Stowarzyszenia, w tym zarząd jego majątkiem;
  • wykonywanie uchwał Zebrania;
  • podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań, których wartość nie przekracza kwoty określonej uchwałą Zebrania;
  • sporządzanie rocznych bilansów i sprawozdań finansowych;
  • sporządzanie rocznych i kończących kadencje sprawozdań ze swojej działalności;
  • tworzenie i likwidowanie jednostek Stowarzyszenia;
  • nadawanie jednostkom Stowarzyszenia regulaminów działania;
  • powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek Stowarzyszenia;
  • podejmowanie uchwal w sprawach członkowskich;
  • powoływanie zespołów problemowych;
  • opracowywanie rocznego Programu pracy Stowarzyszenia

§ 24

 1. Zarząd pracuje i podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłych lub nadzwyczajnych.
 2. Posiedzenia zwykłe zwołuje Prezes przynajmniej sześć razy w roku, natomiast posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Prezes na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Zarządu.
 3. Zwoływanie posiedzeń zwykłych odbywa się przez pisemne lub elektroniczne powiadomienie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, zaś posiedzeń nadzwyczajnych elektronicznie lub ustnie z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.
 4. Wszystkie uchwały Zarządu są ujmowane w protokołach z jego posiedzeń, w formie oddzielnych dokumentów.
 5. W szczególnych przypadkach, jednomyślną uchwałą pełnego składu Komisji Rewizyjnej członek Zarządu może być zawieszony w swych funkcjach. Wówczas, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zarządu o zwołanie Zebrania w terminie określonym w Statucie, które odwołuje członka Zarządu lub przywraca go do pełnienia funkcji.

D) Prezes

§ 25

 1. Prezes jest Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia
 2. Podstawowym zadaniem Prezesa jest kierowanie pracą Zarządu oraz organizowanie działalności Stowarzyszenia pomiędzy posiedzeniami Zarządu a także reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 3. Do zadań Prezesa należy w szczególności:
  • przedkładanie Walnemu Zebraniu opracowanego przez Zarząd rocznego Programu działania;
  • przedstawianie Walnemu Zebraniu corocznego i kadencyjnego sprawozdania z działalności Zarządu i Stowarzyszenia;
  • corocznego przedstawiania Zebraniu bilansu i sprawozdania finansowego;
  • pełni funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy wobec zatrudnionych osób fizycznych i prawnych;
  • w razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu, nawiązuje z nim stosunek pracy

§ 26

 1. W przypadku rezygnacji Prezesa z pełnienia funkcji w trakcie kadencji lub w razie jego odwołania, Zebranie niezwłocznie powołuje nowego Prezesa, a do czasu jego powołania obowiązki Prezesa sprawuje Sekretarz Stowarzyszenia.
 2. (wykreślony)

E) Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontroli wewnętrznej, powołanym przez Zebranie spośród członków nie pełniących innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; jak również nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli prawidłowości działalności Stowarzyszenia, jego władz i jednostek Stowarzyszenia.
 4. Komisja Rewizyjna ponadto kontroluje:
  • przestrzeganie Statutu i regulaminów,
  • realizację rocznych planów działania,
  • poprawność prowadzenia dokumentacji Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji księgowo-finansowej.
 5. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zwołanym przez Prezesa w ciągu 14 dni od jej wyboru, członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego i przyjmują program pracy.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej w każdym czasie mają nieograniczony dostęp do wszelkiej dokumentacji Stowarzyszenia i jednostek Stowarzyszenia.
 7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego tej Komisji i odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
 8. Komisja Rewizyjna składa Zebraniu coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
 9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Zebrania. Wniosek ten Zarząd realizuje najpóźniej w ciągu 30 dni.
 10. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może zrezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji. W takim razie Prezes niezwłocznie zwołuje Zebranie celem uzupełnienia składu Komisji.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 28

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
  • nieruchomości należące do Stowarzyszenia bez względu na tytuł prawny;
  • ruchomości;
  • środki pieniężne;
  • fundusze i prawa na dobrach niematerialnych.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
  • składek i opłat członkowskich;
  • dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
  • (wykreślony);
  • odpłatnej działalności pożytku publicznego;
  • dochodów z majątku Stowarzyszenia;
  • zbiórek publicznych;
  • ofiarności publicznej.
 3. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 29

Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 30

 1. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, spadek przyjmowany jest tylko wówczas, gdy stan czynny masy spadkowej znacznie przewyższa długi spadkowe.
 2. Postanowienie § 30 ust. 1 stosuje się odpowiednio do przyjmowania darowizn.
 3. Środki pieniężne należące do majątku Stowarzyszenia przechowuje się na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

§ 31 (uchylony)

Rozdział VI
Rozwiązanie i zmiany organizacyjne stowarzyszenia

§ 32

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia, połączenie z innym stowarzyszeniem wymagają uchwały Zebrania podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności więcej niż połowy liczby członków.

§ 33

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania lub w przypadku gdy liczba członków będzie niższa niż 15 osób.
 2. Uchwała Zebrania w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, stwierdzająca całkowitą jego niezdolność do dalszego działania, określa także:
  • powołanie i zasady działania komisji likwidacyjnej oraz wytyczne w sprawie likwidacji Stowarzyszenia,
  • przeznaczenie majątku Stowarzyszenia, pozostałego po spłacie długów Stowarzyszenia, który powinien być zgodny z ideą Stowarzyszenia.
 3. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą członkowie Zarządu.

Rozdział VII Postanowienia końcowe

§ 34

Dane osobowe znajdujące się w posiadaniu Stowarzyszenia są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133 poz.883).

§ 35

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy – prawo o stowarzyszeniach oraz przepisy innych właściwych ustaw.