Monthly Archives

luty 2017

Biuro Porad Obywatelskich

Biuro Porad Obywatelskich

     Biuro Porad Obywatelskich Sto­wa­rzy­sze­nie Po­mo­cy Po­trze­bu­ją­cym „Na­dzie­ja” z sie­dzi­bą w Le­gio­no­wie przy uli­cy Pił­sud­skie­go 3 re­ali­zu­je od stycz­nia 2016…
Nadzieja
18 lutego 2017
Wolontariat

Legionowskie Centrum Wolontariatu

  Se­nio­ral­ne Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu zo­sta­ło po­wo­ła­ne 1 kwiet­nia 2015 r. przy Sto­wa­rzy­sze­niu Po­mo­cy po­trze­bu­ją­cym „Na­dzie­ja” w part­ner­stwie z Fun­da­cją Pra­cow­nia Kom­pe­ten­cji i Ośrod­kiem…
Nadzieja
18 lutego 2017