Category

Wolontariat

Wolontariat

Legionowskie Centrum Wolontariatu

  Se­nio­ral­ne Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu zo­sta­ło po­wo­ła­ne 1 kwiet­nia 2015 r. przy Sto­wa­rzy­sze­niu Po­mo­cy po­trze­bu­ją­cym „Na­dzie­ja” w part­ner­stwie z Fun­da­cją Pra­cow­nia Kom­pe­ten­cji i Ośrod­kiem…
Nadzieja
18 lutego 2017