Konsultacje Strategii

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo umieszczone zostało Zarządzenie Nr 232/2022 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Działań Miasta Legionowo na Rzecz Seniorów 60+ na lata 2022-2026”, którego treść zamieszczamy poniżej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z poźn.zm.1), z § 2 ust. 5 pkt 2 oraz § 5 ust. 2 uchwały Nr XXIX/385/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz.32882) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne o zasięgu gminnym w Gminie Miejskiej Legionowo w sprawie projektu „Strategii działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2022-2026”.

2. Z treścią konsultowanego dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem https://legionowo.pl/strategia-dla-seniorow.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i wniosków w sprawie projektu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. Konsultacje prowadzone będą w terminie od 19 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.

§ 3. 1. Zgłaszanie uwag i opinii następuje w w formie:

1) drogą elektroniczną na adres: zdrowie2@um.legionowo.pl (w tytule e-maila należy wpisać „Konsultacje społeczne – Strategia na rzecz seniorów”);

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo (z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Strategia na rzecz seniorów”, decyduje data wpływu);

3) bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta Legionowo.

2. Opinie i wnioski wniesione w inny sposób niż opisany powyżej oraz po upływie terminu, o którym mowa w § 2 nie będą rozpatrywane.

3. Opinie i wnioski do projektu programu, które wpłyną do Urzędu Miasta Legionowo podlegają zaopiniowaniu przez Miejską Radę Seniorów w Legionowie, która przekaże swą opinię Prezydentowi Miasta Legionowo.

4. O zasadności przyjęcia wniosków ostatecznie decyduje Prezydent Miasta Legionowo.

5. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie www.legionowo.pl w terminie do 3 sierpnia 2022 r.

6. Po zakończeniu konsultacji sporządza się raport z przebiegu konsultacji w terminie do 10 sierpnia 2022 r., który zostanie zamieszczony na stronie www.legionowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo.

§ 4. Komórka Urzędu odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych.

§ 5. Niniejsze zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo oraz informację na stronie www.legionowo.pl.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Legionowo.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2022 r.

Prezydent Miasta
mgr Roman Smogorzewski