Regulamin Legionowskiego Klubu Amazonek

 

Postanowienia ogólne:

 1. Legionowski Klub Amazonek utworzony jest jako jednostka niesamodzielna działająca przy Stowarzyszeniu Potrzebującym Pomocy „Nadzieja”.
 2. Klub tworzy się na czas nieokreślony.
 3. Członkowie klubu zobowiązani są do opłacania składek do 5-go dnia każdego miesiąca.

Cele i sposoby działania:

Celem Klubu jest wszechstronne działanie na rzecz:

 1. kobiet przed i po leczeniu raka piersi;
 2. edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej.

Klub realizuje swoje cele poprzez następujące zadania w zakresie:

 1. niesienia pomocy psychicznej kobietom zarówno przed, jak i po operacji;
 2. informowania na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu;
 3. podnoszenia sprawności fizycznej kobiet po operacji;
 4. wymiany doświadczeń między kobietami;
 5. ochrony i promocji zdrowia;
 6. upowszechnianiu kultury fizycznej, promocji i organizacji wolontariatu;
 7. organizowania rehabilitacji leczniczej;
 8. organizowania warsztatów terapii psychologicznej;
 9. zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Członkiem klubu może być osoba fizyczna, która przeszła leczenie raka piersi.
 2. Członek ma prawo do:
  • czynnego i biernego prawa wyborczego Zarządu Klubu;
  • uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Zarząd Klubu;
  • korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu;

Członek ma obowiązek do:

 1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu;
 2. przestrzegania regulaminu Klubu;
 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Klubie.

Zarząd

Zarząd Klubu składa się z czterech członków, w tym z prezesa, zastępcy prezesa, skarbnika i członka Zarządu.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu i działania w jego imieniu.
 2. Opracowanie Harmonogramu prac.
 3. Organizowanie spotkań członków Klubu.
 4. Informowanie na bieżąco władz Stowarzyszenia o działalności klubu.
 5. Ustalanie wysokości składek członkowskich

Zarząd Klubu „Amazonek”