Strategia uchwalona

By 29 września 202319 lutego, 2024Aktualności, Serocczanie 60+

UCHWAŁA NR 780/ŁXXII/2023 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Polityki Senioralnej na lata 2023-2027 — Serocczanie 60+” .

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Strategię Polityki Senioralnej na lata 2023-2027 -Serocczanie 60+” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

#AktywniObywateleDotacje