Strategia uchwalona

By 31 sierpnia 202219 września, 2022Aktualności, Legionowianie60

UCHWAŁA Nr XLIV/646/2022 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2022-2026”.

Podczas sierpniowej sesji rady Miasta Legionowo przyjęta została uchwała dotycząca „Strategii działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2022-2026”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1) uchwala się, co następuję :

§ 1. Przyjmuje się „Strategię działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2022-2026”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański

___________________

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079.