Monthly Archives

styczeń 2015

SPP Nadzieja

Styczeń 2015

  Pierw­szym eta­pem na­szych dzia­łań w re­ali­za­cji pro­jek­tu by­ło prze­pro­wa­dze­nie ba­da­nia an­kie­to­we­go przez wo­lon­ta­riu­szy w wy­ty­po­wa­nych jed­nost­kach…
Nadzieja
1 stycznia 2015