Category

SPP Nadzieja

SPP Nadzieja

Kwiecień 2015

  W kwiet­niu 2015 r. zo­sta­ła pod­ję­ta Uchwa­ła Ra­dy Mia­sta Le­gio­no­wo przyj­mu­ją­ca do­ku­ment Stra­te­gia dzia­łań mia­sta Le­gio­no­wo…
Nadzieja
1 kwietnia 2015
SPP Nadzieja

Marzec 2015

  „Le­gio­no­wia­nie 60+ współ­two­rzą se­nio­ral­ną stra­te­gię dzia­łań Mia­sta” Sto­wa­rzy­sze­nie Po­mo­cy Po­trze­bu­ją­cym „Na­dzie­ja” wspól­nie z Part­ne­rem Fun­da­cją Pra­cow­nia…
Nadzieja
1 marca 2015
SPP Nadzieja

Styczeń 2015

  Pierw­szym eta­pem na­szych dzia­łań w re­ali­za­cji pro­jek­tu by­ło prze­pro­wa­dze­nie ba­da­nia an­kie­to­we­go przez wo­lon­ta­riu­szy w wy­ty­po­wa­nych jed­nost­kach…
Nadzieja
1 stycznia 2015