Kwiecień 2015

By 1 kwietnia 201517 grudnia, 2021SPP Nadzieja

 

W kwiet­niu 2015 r. zo­sta­ła pod­ję­ta Uchwa­ła Ra­dy Mia­sta Le­gio­no­wo przyj­mu­ją­ca do­ku­ment Stra­te­gia dzia­łań mia­sta Le­gio­no­wo na rzecz se­nio­rów 60+ na la­ta 2015–2020. Do­ku­ment two­rzy­li eks­per­ci­-wo­lon­ta­riu­sze do­strze­ga­jąc pro­ble­my i po­trze­by w trzy naj­wa­żniej­szych ob­sza­rach te­ma­tycz­nych: zdro­wie i re­kre­acja, sfe­ra oby­wa­tel­ska, edu­ka­cja i kul­tu­ra.

  • W tematyce Zdrowie i rekreacja, głównym celem działań jest „Poprawa i rozszerzenie działań skierowanych na utrzymanie zdrowia i rozwój aktywności fizycznej legionowskich seniorów”.
  • W tematyce Sfera obywatelska, głównym celem działań jest „Zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Legionowa w wieku 60+”.
  • W tematyce edukacja i kultura, głównym celem działań jest „Zwiększenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej legionowskich seniorów”.