Eksperci pracujący nad strategią „Legionowianie 60+ Wirtualnie Współtworzą Strategię Senioralną 2022-2026” spotkani się po raz kolejny by omówić najważniejsze kwestie projektu.

7 lipca w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” odbyło się spotkanie robocze zespołów eksperckich, zorganizowane w ramach realizacji projektu „Legionowianie 60+ Wirtualnie Współtworzą Strategię Senioralną 2022-2026” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
W spotkaniu udział wzięli: dr Roman Biskupski – kierownik projektu, Rafał Florczyk – koordynator przygotowania strategii, Dorota Wróbel-Górecka, Zenona Bańkowska – koordynatorki zespołów tematycznych oraz zaproszeni eksperci.
Podczas spotkania omówione zostały wyniki warsztatów z dnia 22 czerwca, autopoprawki do dokumentu oraz otrzymane uwagi. Zebrani członkowie zespołów eksperckich dyskutowali nad uwzględnieniem lub nieuwzględnieniem uwag. Wyniki weryfikacji zawarte zostaną w zestawieniu uwag.