Marzec 2015

By 1 marca 201517 grudnia, 2021SPP Nadzieja

 

Legionowianie 60+

„Le­gio­no­wia­nie 60+ współ­two­rzą se­nio­ral­ną stra­te­gię dzia­łań Mia­sta”

Sto­wa­rzy­sze­nie Po­mo­cy Po­trze­bu­ją­cym „Na­dzie­ja” wspól­nie z Part­ne­rem Fun­da­cją Pra­cow­nia Kom­pe­ten­cji re­ali­zu­je od mar­ca 2014 r. do mar­ca 2015 r. w Le­gio­no­wie dzia­ła­nia par­ty­cy­pa­cyj­ne, w wy­ni­ku któ­rych po­wsta­nie i zo­sta­nie uchwa­lo­na le­gio­now­ska stra­te­gia se­nio­ral­na.

W ramach projektu odbędzie się:

 1. Analiza dotychczasowych działań miasta Legionowo skierowanych do seniorów/ek – badanie ankietowe legionowskich jednostek samorządowych;
 2. Diagnoza potrzeb legionowskich seniorów/ek – pytanie o jakość usług, z których korzystają oraz problemów jakie napotykają w mieście – ankieta na grupie 60+ (500 os.):
  • spacery diagnostyczne
  • kawiarenki konsoltacyjne (30 os.)
 3. Opracowanie wyników badań diagnostycznych wraz z rekomendacjami – raport z analizy zebranych materiałów oraz rekomandacje;
 4. Przedstawienie rekomendacji władzom Legionowa i radnym na spotkaniu w Ratuszu zainteresowanych stron przy reprezentacji seniorów/ek (100 os.)
 5. Praca nad Strategią – powstaną 3 zespoły: zdrowie+rekreacja, sfera obywatelska, edukacja+koltura;
 6. Konsoltacje wstępnej wersji Strategii – wypracowanie rekomendacji z legionowskimi seniorami poprzez:
  • wyłożenie dokumentu w Urzędzie Miasta oraz w legionowskich NGO
  • możliwość zgłaszania uwag przez telefon i e-mail
 7. Warsztaty (4 spotkania, na każdym ok. 10 seniorów/ek × 3 tematy × 4h – łącznie 120 uczestników) – przedstawienie abstrakcyjnego dla „zwykłych obywateli” dokumentu Strategii w jak najbardziej przystępny sposób;
 8. Wprowadzenie wyników konsoltacji (rekomendacji) do Strategii, opracowanie jej ostatecznej wersji i przyjęcie jej przez samorząd miasta Legionowo w formie uchwały
 9. Event w Ratuszu – podsumowanie projektu, w głównym hulu Ratusza zostanie zorganizowana wystawa zdjęć dokumentujących partycypacyjne działania seniorów/ek w projekcie.