Monthly Archives

marzec 2015

SPP Nadzieja

Marzec 2015

  „Le­gio­no­wia­nie 60+ współ­two­rzą se­nio­ral­ną stra­te­gię dzia­łań Mia­sta” Sto­wa­rzy­sze­nie Po­mo­cy Po­trze­bu­ją­cym „Na­dzie­ja” wspól­nie z Part­ne­rem Fun­da­cją Pra­cow­nia…
Nadzieja
1 marca 2015