Monthly Archives

kwiecień 2015

SPP Nadzieja

Kwiecień 2015

  W kwiet­niu 2015 r. zo­sta­ła pod­ję­ta Uchwa­ła Ra­dy Mia­sta Le­gio­no­wo przyj­mu­ją­ca do­ku­ment Stra­te­gia dzia­łań mia­sta Le­gio­no­wo…
Nadzieja
1 kwietnia 2015