Monthly Archives

sierpień 2015

Projekty

Projekty (sierpień 2015)

Senioralia Zgod­nie z przy­ję­tą gmin­ną tra­dy­cją w paź­dzier­ni­ku swo­je świę­to ob­cho­dzą Se­nio­rzy z Gmi­ny Le­gio­no­wo. Ob­cho­dy zor­ga­ni­zo­wa­ne bę­dą…
Nadzieja
1 sierpnia 2015