Projekty (sierpień 2015)

By 1 sierpnia 2015Projekty

Senioralia

Zgod­nie z przy­ję­tą gmin­ną tra­dy­cją w paź­dzier­ni­ku swo­je świę­to ob­cho­dzą Se­nio­rzy z Gmi­ny Le­gio­no­wo. Ob­cho­dy zor­ga­ni­zo­wa­ne bę­dą w Sa­li Wi­do­wi­sko­wej Ra­tu­sza Miej­skie­go. Swo­ją obec­no­ścią za­szczy­cą i ser­decz­ne ży­czą le­gio­now­skim se­nio­rom Pre­zy­dent Le­gio­no­wa Pan Ro­man Smo­go­rzew­ski, Prze­wod­ni­czą­cy Ra­dy Mia­sta Pan Ja­nusz Klej­ment.

Rad­ni Miej­scy i Po­wia­to­wi skła­da­ją wszyst­kim Le­gio­now­skim Se­nio­rom, za­rów­no tym zrze­szo­nym w Le­gio­now­skim Uni­wer­sy­te­cie Trze­cie­go Wie­ku, jak rów­nież w Związ­ku Eme­ry­tów i Ren­ci­stów, Do­mu Dzien­ne­go Po­by­tu, a ta­kże oso­bom nie­zrze­szo­nym ser­decz­ne ży­cze­nia zdro­wia i po­myśl­no­ści.

Do­nio­sły cha­rak­ter będzie miało uro­czy­ste prze­ka­za­nie przez pre­zy­den­ta Mia­sta Le­gio­no­wo klu­czy do mia­sta na rę­ce Pre­ze­sa Sto­wa­rzy­sze­nia „Na­dzie­ja” Pa­na dr Ro­ma­na Bi­skup­skie­go i Pre­ze­sa Ko­ła Pol­skie­go Związ­ku Eme­ry­tów i Ren­ci­stów Pa­na Ry­szar­da Win­nic­kie­go.

Po­tem na­stąpi cześć ar­ty­stycz­na

Sta­ra­my się aby wy­stę­py przy­pa­dły do gu­stu pu­blicz­no­ści zgro­ma­dzo­nej w Sa­li wi­do­wi­sko­wej.

Na za­koń­cze­nie spo­tka­nia na wszyst­kich bę­dzie cze­kał uro­czy­sty po­czę­stu­nek w ku­lu­arach Ra­tu­sza.

W pro­gra­mie se­no­ira­liów ma­my też:

  • Turniej brydża sportowego
  • Turniej szachowy
  • Seniorskie wystawy plastyczne, fotograficzne i rękodzieła