Category

Projekty

Projekty

Projekty zakończone

PROJEKTY 2017  PROJEKT PT:,, AKTYWIZACJA SENIORÓW POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH SZCZEGÓLNIE NA RZECZ UCZESTNIKÓW…
Nadzieja
20 marca 2018
Projekty

Projekty 2017

PROJEKT PT:,, AKTYWIZACJA SENIORÓW POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH SZCZEGÓLNIE NA RZECZ UCZESTNIKÓW TRZECIEGO WIEKU”.…
Nadzieja
11 maja 2017
Projekty

Projekty (wrzesień 2015)

Potyczki Wokalne Seniorów W pią­tek w sa­li wi­do­wi­sko­wej ra­tu­sza od­by­ły się pierw­sze Po­tycz­ki Wo­kal­ne Se­nio­rów. By­ły one…
Nadzieja
1 września 2015
Projekty

Projekty (sierpień 2015)

Senioralia Zgod­nie z przy­ję­tą gmin­ną tra­dy­cją w paź­dzier­ni­ku swo­je świę­to ob­cho­dzą Se­nio­rzy z Gmi­ny Le­gio­no­wo. Ob­cho­dy zor­ga­ni­zo­wa­ne bę­dą…
Nadzieja
1 sierpnia 2015