Drugie spotkanie robocze zespołów eksperckich

4 marca w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3 w Legionowie odbyło się drugie spotkanie robocze zespołów eksperckich, zorganizowane w ramach realizacji projektu „Legionowianie 60+ Wirtualnie Współtworzą Strategię Senioralną 2022-2026” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W spotkaniu udział wzięli: dr Roman Biskupski – kierownik projektu, Rafał Florczyk – koordynator przygotowania strategii, Dorota Wróbel-Górecka, Renata Gorzelak – koordynatorki zespołów tematycznych oraz zaproszone ekspertki.

Podczas spotkania odczytane zostały wyniki analizy SWOT w trzech sferach tematycznych: „zdrowie i rekreacja”, „edukacja i kultura” i „aktywność obywatelska”. Następnie zaprezentowane zostały propozycje diagnozy problemów. Zebrani dyskutowali na temat zdiagnozowanych problemów głównych i szczegółowych oraz ich przyczyn i konsekwencji.

Kolejno koordynator zaprezentował propozycje wizji, misji i celu głównego. Uczestnicy spotkania zgłaszali swoje poprawki i dyskutowali nad ostateczną wersją tych elementów strategii. Następnie omówione zostały propozycje celów strategicznych i operacyjnych.

Praca nad Strategią senioralną 2022-2026, II spotkanie robocze.