Konferencja poświęcona przedstawieniu rekomendacji władzom Legionowa Raportu z badania „Diagnoza problemów i potrzeb mieszkańców Legionowa 60+”

Dnia 25.02.2022 r. o godz. 9:00 Urzędzie Miasta Legionowo odbyła się konferencja poświęcona przedstawieniu rekomendacji władzom Legionowa – Raportu z badania „Diagnoza problemów i potrzeb mieszkańców Legionowa 60+” w ramach realizacji projektu „Legionowianie 60+ Wirtualnie Współtworzą Strategię Senioralną 2022-2026”.

W konferencji udział wzięli: dr Roman Biskupski – kierownik projektu, Rafał Florczyk – koordynator przygotowania strategii, Dorota Wróbel-Górecka i Renata Gorzelak – koordynatorki zespołów tematycznych, Piotr Zadrożny – Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo, zaproszone ekspertki oraz przedstawiciele legionowskiej społeczności senioralnej.

Spotkanie rozpoczął kierownik projektu – dr Roman Biskupski, przywitał obecnych oraz krótko przedstawił założenia projektu oraz zarysował zakres prowadzonych prac.

Następnie głos zabrał koordynator przygotowania strategii – Rafał Florczyk, który omówił Raport z badań z diagnozy problemów i potrzeb mieszkańców Legionowa 60+, w tym metodykę, wyniki badań, wnioski i rekomendacje.

Zebrani dyskutowali o wynikach diagnozy m.in. na temat: wpływu ruchu na zdrowie seniorów, małej aktywności seniorów w grach typu szachy i brydż, zainteresowania seniorów tenisem stołowym, problemu małych więzi grupowych opartych na wspólnych zainteresowaniach, dostępności szkoleń dla senioralnych organizacji pozarządowych, problemu rehabilitacji seniorów i ćwiczeń umysłowych, problemu z funkcjonowaniem straży miejskiej i monitoringu miejskiego, znaczenia siłowni plenerowych i korzystania z nich przez seniorów, animatorów dla społeczności senioralnej, integracji sąsiedzkiej, dostępności infrastruktury rekreacyjnej.

Kierownik projektu podziękował za obecność uczestnikom, zaprosił na poczęstunek i zakończył spotkanie.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu.